Gottesdienste

Januar 2020
 
19.01.2. Sonntag nach Epiphanias
 10:00 AbendmahlsgottesdienstLippold
24.01.Freitag
 19:00 Freitag-Abend-GottesdienstZ.-Fischer
26.01.3. Sonntag nach Epiphanias
 10:00 Thema-GottesdienstZ.-Fischer
 "Wenn alles offen ist - Ermutigung"
31.01.Freitag
 19:00 Freitag-Abend-GottesdienstZ.-Fischer
Februar 2020
 
02.02.Letzter Sonntag nach Epiphanias
 10:00 AbendmahlsgottesdienstZ.-Fischer
07.02.Freitag
 19:00 Freitag-Abend-GottesdienstLippold
09.02.3. Sonntag vor der Passionszeit (Septuagesimä)
 10:00 GottesdienstLippold
14.02.Freitag
 19:00 Freitag-Abend-GottesdienstZ.-Fischer
16.02.2. Sonntag vor der Passionszeit (Sexagesimä)
 10:00 AbendmahlsgottesdienstZ.-Fischer
21.02.Freitag
 19:00 Freitag-Abend-GottesdienstZ.-Fischer
23.02.Sonntag vor der Passionszeit (Estomihi)
 10:00 GottesdienstZ.-Fischer
 mit Gastprediger oder - predigerin
26.02.Mittwoch / Aschermittwoch
 19:00 AbendmahlsgottesdienstZ.-Fischer
März 2020
 
01.03.1. Sonntag der Passionszeit (Invokavit)
 10:00 AbendmahlsgottesdienstZ.-Fischer
06.03.Freitag
 19:00 Freitag-Abend-GottesdienstZ.-Fischer
08.03.2. Sonntag der Passionszeit (Reminiszere)
 10:00 GottesdienstManfred Naujeck